#610
ادمین
میهمان

استراتژی اصلی در موبایل مارکتینگ، جذب کاربر و دعوت به اینستال اپلیکیشن و سپس درگیر کردن کاربر با اپلیکیشن می‌باشد. بنابراین پیگیری کردن این سرفصلها ضروری است.