برچسب: social media specialist

    در شبکه های اجتماعی، احمدی نژاد باشید

    در شبکه های اجتماعی، احمدی نژاد باشید

    در شبکه های اجتماعی، احمدی نژاد باشید بی شک افراد بارز و موفق بی دلیل به اهداف خود نرسیده اند پس میتوان بدون درنظر گرفتن هیچ گرایش و پیش زمینه فکری، به نقاط قوت افراد دقت کنیم و این نکات…

    در شبکه های اجتماعی، رفسنجانی باشید

    در شبکه های اجتماعی، رفسنجانی باشید

    در شبکه های اجتماعی، رفسنجانی باشید بی شک افراد بارز و موفق بی دلیل به اهداف بزرگ خود نرسیده اند، پس میتوان بدون درنظر گرفتن هیچ گرایش و پیش زمینه فکری، به نقاط قوت افراد دقت کنیم و این نکات…